โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อการเรียนรู้ (ง.32297)

ชื่อโครงงาน: การเลี้ยงหมูหลุม
ผู้จัดทำ: นางสาววาสนา หวานอารมณ์ เลขที่ 29 ม.5/1
ครูผู้สอน:นายคเชนทร์ กองพิลา
คำถามของโครงงาน
1.การเลี้ยงหมูหลุมช่วยลดค่าใช้จ่าย ได้อย่างไร
2.การเลี้ยงหมูหลุมมีประโยชน์อย่างไร
จุดประสงค์
1.เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงหมูหลุม
2.เพื่อศึกษาประโยชน์ในการเลี้ยงหมูหลุม
ที่มาของโครงงาน: โครงงานนี้จัดทำขึ้นที่จะศึกษาการเลี้ยงหมูอย่างประหยัด และลดรายจ่ายในการซื้ออาหารหมู

Advertisements